EURIBOR (angl. Euro Interbank Offered Rate) yra orientacinis palūkanų dydis Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje. EURIBOR yra vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai yra pasiruošę skolinti pinigus eurais kitiems bankams.  EURIBOR indekso reikšmes savo tinklalapyje skelbia Europos pinigų rinkos institutas (angl. European Money Markets Institute – EMMI). EURIBOR palūkanų norma taip pat laikoma baziniu dydžiu nustatant paskolų palūkanų normas Lietuvoje ir kitose šalyse, ateities sandoriams sudaryti ir kitiems tikslams.  Kasdien skelbiamas EURIBOR indekso reikšmes galite pamatyti šiame tinklalapyje: https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html

Bendra informacija apie UNIBOR12 indeksą

Kintama palūkanų norma – palūkanos, kurias sudaro kintama palūkanų dalis (pvz. EURIBOR indeksas arba UNIBOR12 indeksas) ir kreditui nustatyta marža, kuri paskaičiuojama kiekvienam klientui individualiai. Kintamos palūkanos pirmą kartą nustatomos sutarties sudarymo dieną ir nustatytu periodiškumu keičiasi priklausomai nuo paskolos kintamos palūkanų dalies pokyčių – kylant EURIBOR arba UNIBOR12 indeksui, didėja už paskolą mokamų palūkanos, mažėjant EURIBOR arba UNIBOR12 indeksui mažėja už paskolą mokamos palūkanos. Sutarties sąlygose gali būti numatyta sąlyga, jog indeksui pasiekus neigiamą reikšmę laikoma, kad kintama palūkanų dalis lygi nuliui.

Kintama palūkanų dalis, priklausomai nuo sutarties sąlygų, kinta kas, 3, 6 arba 12 mėnesių, todėl bendras mokamų palūkanų dydis gali sumažėti arba padidėti priklausomai nuo kintamos palūkanų dalies pokyčio. Imdami paskolą su kintamomis palūkanų normomis turite įvertinti tai, kad kintamos palūkanų dalies didėjimo atveju,  Jūsų mokamos įmokos gali ženkliai padidėti.

UNIBOR12 – tai kintama paskolų palūkanų normos dalis, kuri parodo vidutinius Lietuvos centrinės kredito unijos (toliau – LCKU) sistemai priklausančių kredito unijų išteklių kaštus. UNIBOR12 yra vidinis LCKU indeksas ir yra naudojamas tik LCKU sistemai priklausančių kredito unijų palūkanų normoms nustatyti. Indeksas apskaičiuojamas kaip vidutinė svertinė metinė palūkanų norma, už kurią kredito unijos iš savo narių pritraukia 1 metų trukmės (360-367 dienos imtinai) terminuotuosius indėlius. Iš skaičiavimų, eliminuojama 15 proc. indėlių turinčių didžiausią palūkanų normą ir 15 proc. indėlių turinčių mažiausią palūkanų normą, t. y. skaičiavimams naudojami terminuotieji indėliai, kurių palūkanų norma yra tarp 15 ir 85 procentilių visų terminuotųjų indėlių. Indeksą nuo 2014 metų skaičiuoja LCKU ir pasibaigus mėnesiui per tris darbo skelbia internetiniame tinklalapyje: https://lku.lt/apie-mus/palukanu-normos/

Kredito sutartims iki 2020 m. vasario 29 d. taikytinas indeksas (UNIBOR KU), naudojamas kintamų palūkanų normai apskaičiuoti. Ji apskaičiuojama taip: KB ARKU kredito unija  indeksas (UNIBOR KU), t. y. einamojo mėnesio 12 mėn. terminuotų indėlių palūkanų normos dydis (kartą per mėnesį apskaičiuojama ir tinklapyje skelbiama kredito unijos valdybos)+ marža.

UNIBOR KU yra naudojamas  vietoje bankuose įprasto EURIBOR indekso.

Būsto paskoloms taikoma kintama palūkanų norma. Palūkanų dydis priklauso nuo UNIBOR KU indekso, o nuo 2020 m. kovo 1 d. UNIBOR 12 indekso, kuris yra peržiūrimas kredito unijos valdybos kas mėnesį.