Naujienos

ARKU kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Dėl KB ARKU kredito unijos eilinio visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų

2024 m. balandžio 18 d. Kaunas

Vadovaudamiesi Kredito unijų įstatymo 20 str. 7 dalimi, informuojame, kad 2024-04-18 d. įvyko eilinis pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti šie nutarimai: 

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarka patvirtinta;

5. Patvirtinta 2024 metų pajamų išlaidų sąmata.

6. Išrinktas Kredito unijos valdybos narys Paulius Kolakauskas.

7. Išrinkta Kredito unijos paskolų komiteto narė Indrė Milienė.

8. Suteikti įgaliojimai ARKU kredito unijos valdybai jos kadencijos galiojimo laikotarpiu priimti sprendimus dėl disponavimu turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9.  Pritarta Kredito unijos registracijos adreso keitimui.

10. Pritarta išstojimui iš Lietuvos kredito unijos asociacijos.

11. Patvirtinti Kredito unijos naujos redakcijos įstatai.

12. Pritarta veiksmams kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo 32 straipsniu, informuojame, kad KB ARKU kredito unijos nuosavas kapitalas, dėl sukauptų nuostolių, mažesnis negu pajinis kapitalas. Įgyvendindama įstatymo reikalavimus, kredito unija, stiprins kapitalo bazę, pritraukdama tvarius pajus, bei pelninga veikla).

13. Informuoti visuotinio narių susirinkimo dalyviai apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.

14. Pritarta neaktyvių Kredito unijos narių šalinimui iš Kredito unijos.

KB ARKU kredito unijos nariai su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jonavos g. 30, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją Administracijos vadovė Asta Raupienė, tel. +370 617 20379, el.paštas: [email protected]


KB ARKU kredito unijos administracija

Atgal