Naujienos

Šaukiamas ARKU kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 8 d. neįvykus KB ARKU KREDITO UNIJOS (į/k 112043658) eiliniam visuotiniam narių susirinkimui dėl kvorumo nesusirinkimo, šaukiamas pakartotinis KB ARKU KREDITO UNIJOS narių susirinkimas, kuris vyks 2024 m. balandžio 18d.  9:30 val. viešbutyje Daugirdas, adresu: T. Daugirdo g. 4, Kaunas, numatant tą pačią darbotvarkę.

Darbotvarkė:

1. 2023 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. 2023 m. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. 2023 m. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)

tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl

pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos galiojimo laikotarpiu priimti sprendimus

dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo

ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių

suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos registracijos adreso keitimas.

10. Dėl išstojimo iš Lietuvos kredito unijos asociacijos tvirtinimas.

11. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

12. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

13. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą

ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.

14. Neaktyvių kredito unijos narių šalinimas iš kredito unijos.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA, bendrąjį balsavimo biuletenį rasite ČIA arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Jonavos g. 30, Kaunas. Užpildytus ir pasirašytus prašymus bei bendruosius

Atgal